Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Mymessagefrombeyond.com

Tot stand gekomen op 28 juni 2013.
Algemene Voorwaarden Mymessagefrombeyond.com, gevestigd aan Koninginnenweg 162, 1075 EG, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34300216.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Mymessagefrombeyond.com: Mymessagefrombeyond.com, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34300216.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Mymessagefrombeyond.com voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mymessagefrombeyond.com, waarbij in het kader van een door de Mymessagefrombeyond.com georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Mymessagefrombeyond.com en de opdrachtgever.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.
Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Mymessagefrombeyond.com en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mymessagefrombeyond.com, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mymessagefrombeyond.com en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Mymessagefrombeyond.com zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Mymessagefrombeyond.com zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
Mymessagefrombeyond.com kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Mymessagefrombeyond.com daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mymessagefrombeyond.com anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Mymessagefrombeyond.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Mymessagefrombeyond.com.
Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Mymessagefrombeyond.com de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mymessagefrombeyond.com zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Mymessagefrombeyond.com de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Mymessagefrombeyond.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Mymessagefrombeyond.com proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
Mymessagefrombeyond.com zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mymessagefrombeyond.com kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mymessagefrombeyond.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Uitvoering overeenkomst
Mymessagefrombeyond.com zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Mymessagefrombeyond.com heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Mymessagefrombeyond.com heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mymessagefrombeyond.com het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Mymessagefrombeyond.com niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mymessagefrombeyond.com het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mymessagefrombeyond.com.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mymessagefrombeyond.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Mymessagefrombeyond.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mymessagefrombeyond.com is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mymessagefrombeyond.com kenbaar behoorde te zijn.
Accounts
De Opdrachtgever kan twee verschillende accounts aanmaken, het gratis account en het premium account. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om bij het premium een Kluis Add-on en/of een Video Add-on aan te maken.
Het gratis account omvat

 • Vertrouweling zijn;
 • Adresboek delen;
 • Gedenkplaats;
 • Ceremonie wensen;
 • 1 bericht versturen (zonder bijlage)

Het Premium account omvat:

 • Vertrouweling zijn;
 • Adresboek delen;
 • Mijn wens;
 • Ceremonie wensen;
 • Onbeperkt berichten verturen;
 • Bijlagen van 2 mb (met een maximum van 10 mb);
 • Mogelijkheid voor kluis en video;

Honorarium
Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief BTW.
Het tarief voor het gratis account bedraagt € 0.
Het tarief voor het premium account bedraagt € 50 per 5 jaar.
Het tarief voor de Kluis Add-on bedraagt:

 • € 25 voor 50 mb;
 • € 50 voor 100 mb;
 • € 125 voor 250 mb;

Het tarief voor de Video Add-on bedraagt:

Wijziging honorarium
Indien Mymessagefrombeyond.com bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Mymessagefrombeyond.com gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Mymessagefrombeyond.com het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Opdrachtgever rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Mymessagefrombeyond.com alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Mymessagefrombeyond.com zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. Mymessagefrombeyond.com zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Dienstverlening op afstand
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op het moment dat de Opdrachtgever gebruikt maakt van de Dienst.
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Mymessagefrombeyond.com het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Indien Mymessagefrombeyond.com niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Mymessagefrombeyond.com in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
Indien de Opdrachtgever de zaken terugzendt, dient de Opdrachtgever de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Mymessagefrombeyond.com uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.
Indien de Dienst niet kan worden verricht is, stelt Mymessagefrombeyond.com de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Mymessagefrombeyond.com uiterlijk binnen dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Mymessagefrombeyond.com en de Opdrachtgever overeenkomen dat een Dienst van soortgelijke kwaliteit en prijs verricht mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Mymessagefrombeyond.com. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • reisovereenkomsten;
 • onroerende goederen;
 • financiële diensten;
 • diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • internetveilingen;
 • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt;
 • verzegelde Programmatuur waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken.

Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Mymessagefrombeyond.com opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Mymessagefrombeyond.com gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Mymessagefrombeyond.com heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mymessagefrombeyond.com schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mymessagefrombeyond.com alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mymessagefrombeyond.com zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mymessagefrombeyond.com binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Mymessagefrombeyond.com.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
Betaling
Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Mymessagefrombeyond.com aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.
Mymessagefrombeyond.com en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mymessagefrombeyond.com en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Mymessagefrombeyond.com onmiddellijk opeisbaar.
Mymessagefrombeyond.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Mymessagefrombeyond.com kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Mymessagefrombeyond.com heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. Mymessagefrombeyond.com heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Indien Mymessagefrombeyond.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.
Tegoedbon
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Mymessagefrombeyond.com.
De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen zeven dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Mymessagefrombeyond.com in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mymessagefrombeyond.com totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Mymessagefrombeyond.com het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Mymessagefrombeyond.com bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Mymessagefrombeyond.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mymessagefrombeyond.com kan worden gevergd.

Mymessagefrombeyond.com behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mymessagefrombeyond.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Mymessagefrombeyond.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Mymessagefrombeyond.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mymessagefrombeyond.com kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mymessagefrombeyond.com kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mymessagefrombeyond.com op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Mymessagefrombeyond.com de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Mymessagefrombeyond.com niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Mymessagefrombeyond.com het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.
Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Mymessagefrombeyond.com of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mymessagefrombeyond.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mymessagefrombeyond.com niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Mymessagefrombeyond.com in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
Mymessagefrombeyond.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mymessagefrombeyond.com zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Mymessagefrombeyond.com als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mymessagefrombeyond.com zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Mymessagefrombeyond.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mymessagefrombeyond.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Garanties
Mymessagefrombeyond.com garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de door Mymessagefrombeyond.com verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Mymessagefrombeyond.com, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Mymessagefrombeyond.com in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mymessagefrombeyond.com geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
Aansprakelijkheid
Mymessagefrombeyond.com is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Mymessagefrombeyond.com.
Mymessagefrombeyond.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Indien Mymessagefrombeyond.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mymessagefrombeyond.com beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Mymessagefrombeyond.com uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
Mymessagefrombeyond.com is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Mymessagefrombeyond.com ingeschakelde derden.
Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Mymessagefrombeyond.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Mymessagefrombeyond.com en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
Indien Mymessagefrombeyond.com uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Mymessagefrombeyond.com zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mymessagefrombeyond.com en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen en verweren jegens Mymessagefrombeyond.com en de door Mymessagefrombeyond.com (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Intellectuele eigendom
Mymessagefrombeyond.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Mymessagefrombeyond.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Geheimhouding
Zowel Mymessagefrombeyond.com als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
Privacy
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Mymessagefrombeyond.com verstrekt, zal Mymessagefrombeyond.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Mymessagefrombeyond.com mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Mymessagefrombeyond.com niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mymessagefrombeyond.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mymessagefrombeyond.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mymessagefrombeyond.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat Mymessagefrombeyond.com de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
Mymessagefrombeyond.com behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Cookies
Bij het bezoeken van onze website kan Mymessagefrombeyond.com informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
Bij het bezoeken van onze website kan Mymessagefrombeyond.com informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Mymessagefrombeyond.comverstrekt en Mymessagefrombeyond.com verzamelt, zal Mymessagefrombeyond.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Mymessagefrombeyond.com mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
De informatie die Mymessagefrombeyond.com verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is Mymessagefrombeyond.com niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mymessagefrombeyond.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mymessagefrombeyond.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mymessagefrombeyond.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat Mymessagefrombeyond.com de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
Mymessagefrombeyond.com behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Nieuwsbrief
De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.
Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mymessagefrombeyond.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34300216.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Mymessagefrombeyond.com.

Inloggen